หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 09, 2555

การสร้างตารางใน Blogger

การสร้างตารางใน Blogger ทำได้โดยใส่ Code ใน Mode HTML ขั้นตอนดังนี้
1. สร้างบทความใหม่
2. คลิกปุ่ม HTML จะได้หน้าเปล่าๆ พิมพ์ code


3. คลิกปุ่ม "เขียน" เพื่อกลับมาหน้าเดิมจะได้ตาราง 2x2 ดังนี้
AB
CD

วันเสาร์, กรกฎาคม 28, 2555

Cop's การวิเคราะห์ SPSS 27 ก.ค.2555

1 download file xls มีปัญหา ส่งข้อมูลให้ทาง email
2 บันทึกข้อมูลไว้ที่ Desktop
3 เปิด SPSS
4 การเรียกข้อมูล xls เข้า
5 การกำหนดรูปแบบตัวแปร
6 การตั้งค่า Missing
7 การใส่ values ให้ข้อมูล
8 การนับจำนวน ร้อยละ ของตัวแปร
9 การจัดกลุ่มข้อมูลโดยสร้าวตัวแปรใหม่
10 การคัดลอกข้อมูลจาก Output ไปใส่ใน MS word
11 การจัดรูปแบบ output ให้อ่านภาษาไทยได้
12 การคำนวณร้อยละของคะแนนรวม

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 26, 2555

แหล่งเรียนรู้เรื่อง Blogger

-การสร้าง Blogger อ่านที่ http://www.ninetechno.com/a/blogger/361-register-blogger.html
-วันที่ 26 ก.ค.2555 จากการสอนการสร้าง Blog โดย Blogger ได้บ้างไม่ได้บ้าง ตัวอย่างที่สำเร็จ
1. น.ส.นภาพร ธุลารัตน์ ที่ http://itnurserf.blogspot.com/
2. น.ส.วิภาวรรณ สารีคำ ที่  http://itnurserc1.blogspot.com/
3. พี่ประกายแก้ว กิ่งโก้ ที่ http://brigthen-heart.blogspot.com/
4. พี่เทวี ไชยเสน ที่ http://teweenurse.blogspot.com/
5. น.ส.ไพลิน นัดสันเทียะ ที่ http://resp-nurse-sakol.blogspot.com/
6. พี่กุสุมา เจริญโภคทรัพย์ ที่ http://kusumaeye.blogspot.com/

วันศุกร์, มีนาคม 26, 2553

10.คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลสกลนคร ตอนที่ 2

ระบบรายงานผลงานบริการของคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลสกลนคร ทุกคนสามารถเข้าดูรายงานได้ที่ระบบ LAN หรือ Intarnet ของโรงพยาบาลสกลนคร

การรายงานมี 2 รูปแบบ คือ
1. สรุปแบบรายวัน เป็นการสรุปการรายงานตามวันที่ที่คลินิกเปิดให้บริการ
2. สรุปแบบกำหนดช่วงเวลา เช่น เดือน หรือ ปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิธิน โดยผู้ใช้กำหนดช่วงวันที่ด้วยตนเอง

ส่วนอื่นๆ ที่ทุกคนสามารถดูหรือใช้ประโยชน์ได้ คือ
- รายชื่อผู้รับบริการทั้งหมดของคลินิกวาร์ฟาริน
- การคำนวณเพื่อปรับยาวาร์ฟารินตามโปรแกรมที่คลินิกวาร์ฟารินโรงพยาบาลสกลนครใช้อยู่

วันพฤหัสบดี, มกราคม 21, 2553

9.คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลสกลนคร ตอนที่ 1

ปัจจุบันโปรแกรม Warfarin ย้ายจากระบบ INTERNET ไปอยู่ในระบบ Intranet ของโรงพยาบาล
ระบบฐานข้อมูลคลินิกวาร์ฟารินโรงพยาบาลสกลนคร พัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มี นพ.ชาญชัย ประมวลเจริญกิจ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าทีมงานพัฒนา
ทีมงานได้พัฒนาระบบข้อมูลการรับยา Warfarine โรงพยาบาลสกลนคร เริ่มทดลองใช้ พ.ย.2552 วัตถุประสงค์เพื่อ
1. มีฐานข้อมูลผู้รับบริการรับยา Warfarine อย่างต่อเนื่อง2. ให้สามารถใช้แทน เอกสารประวัติในคลินิกได้
3. สามารถคำนวณขนาดยา Warfarine ตามโปรแกรมได้
4. ให้สรุปผลการรายงานประจำวันได้อย่างรวดเร็ว
5. สามารถวิเคราะห์ผลการดูแลผู้รับบริการได้
ตัวอย่างรายงาน ด้านล่างของรายชื่อผู้รับบริการสามารถสรุปรายงานผลค่า INR และกิจกรรมการดูแลในแต่ละวันของคลินิกได้ ปัจจุบัน ณ วันที่ 20 มกราคม 2553 โปรแกรมยังไม่แล้วเสร็จ

วันจันทร์, พฤศจิกายน 16, 2552

8. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการย้ายหน้า Web Site ของโรงพยาบาลสกลนคร  • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการย้ายหน้า Web Site ของโรงพยาบาลสกลนคร

จากที่ทางโรงพยาบาลสกลนครได้ทำการพัฒนาระบบ Web Site ของหน่วยงาน ปัจจุบัน(พ.ย.2552) หน้าแรกของเว็บไซต์โรงพยาบาลสกลนคร จะย้ายมาอยู่ที่ http://www.sknhospital.go.th/index.htm ทางผู้ดูแลระบบต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ในระหว่างนี้ท่านสามารถเข้าระบบได้จาก Web Blog ของงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสกลนคร